Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Akt Założycielski

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

SPÓŁKI  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

                           § 1.                            

Spółka działa pod firmą: „ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.                                                             

§ 2.

Spółka może używać firmy skróconej: „ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z o. o.”, jak również „ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o. o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Andrychów.

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Andrychów. Spółka powstaje przez przekształcenie zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie.

§ 5.

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.

   § 6.

Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie. 

§ 7.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8.

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej i handlowej, a także produkcyjnej w następującym zakresie:

 1. pozyskiwanie drewna (02.20.Z PKD);
 2. działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z PKD);
 3. produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z PKD);
 4. produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z PKD);
 5. produkcja zaprawy murarskiej (23.64.Z PKD);
 6. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z PKD).
 7. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z PKD);
 8. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z PKD);
 9. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z PKD);
 10. obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z PKD);
 11. produkcja pojemników metalowych (25.91.Z PKD);
 12. produkcja opakowań z metali (25.92.Z PKD);
 13. produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z PKD);
 14. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z PKD);
 15. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z PKD);
 16. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD);
 17. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z PKD);
 18. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z PKD);
 19. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD);
 20. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD).
 21. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD);
 22. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne  (38.21.Z PKD);
 23. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD);
 24. demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD);
 25. odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z PKD);
 26. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami  (39.00.Z PKD);
 27. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z PKD);
 28. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z PKD);
 29. roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z PKD);
 30. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z PKD);
 31. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z PKD);
 32. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z PKD);
 33. przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z PKD);
 34. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z PKD);
 35. wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z PKD);
 36. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  (43.29.Z PKD);
 37. tynkowanie (43.31.Z PKD);
 38. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z PKD);
 39. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z PKD);
 40. malowanie i szklenie (43.34.Z PKD);
 41. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z PKD);
 42. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z PKD);
 43. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z PKD);
 44. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD);
 45. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z PKD).
 46. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw  (47.30.Z PKD);
 47. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31. Z PKD),
 48. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z PKD),
 49. transport drogowy towarów (49.41.Z PKD);
 50. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD);
 51. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21. Z PKD),
 52. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD);
 53. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A PKD);
 54. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z PKD);
 55. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD);
 56. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD);
 57. działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z PKD);
 58. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD);
 59. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z PKD);
 60. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z PKD);
 61. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD).
 62. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z PKD);
 63. pozostałe sprzątanie (81.29.Z PKD);
 64. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z PKD);
 65. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z PKD);
 66. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD).
 67. działalność obiektów sportowych (93.11.Z PKD);
 68.  działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z PKD).
 69.  pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z PKD);
 70.  działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z PKD);
 71.  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z PKD);
 72.  pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z PKD);
 73.  działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z PKD);
 74.  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z PKD);

 2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji lub zezwolenia, prowadzona będzie po ich uzyskaniu.”

 3. W okresie wykonywania przez Spółkę zadania  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów, powierzonego Uchwałą Nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej    w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku    na terenie Gminy Andrychów:

1)      Spółka nie będzie świadczyć na rzecz innych gmin usług o charakterze tożsamym  z usługami świadczonymi w ramach powierzonego wyżej wymienionego zadania,

2)      usługi wykonywane w ramach powierzonego zadania własnego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów stanowić będą podstawowy przedmiot działalności Spółki,

3)      przedmiot działalności Spółki nie ulegnie istotnemu rozszerzeniu o inne rodzaje działalności,

4)      Gmina Andrychów zachowa wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki. 

KAPITAŁ  SPÓŁKI

 § 9.

Składniki mienia zakładu budżetowego wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego aktu oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów będących w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budżetowego (które to prawo z chwilą przekształcenia stanie się prawem użytkowania wieczystego Spółki), a to nieruchomości położonej w Andrychowie składającej się z działek numer:  tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt cztery przez sześć /1594/6/, tysiąc sześćset trzy przez dwa /1603/2/, tysiąc sześćset cztery przez dwanaście /1604/12/, tysiąc sześćset cztery przez czternaście /1604/14/, tysiąc sześćset cztery przez szesnaście /1604/16/, tysiąc sześćset cztery przez osiemnaście /1604/18/, tysiąc sześćset cztery przez dwadzieścia /1604/20/, tysiąc sześćset cztery przez dwadzieścia dwa /1604/22/, tysiąc sześćset dwa przez dwa /1602/2/, tysiąc sześćset trzy przez jeden /1603/1/ - wchodzących dotychczas w skład nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Kw 6781, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Andrychów, a trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Andrychowie oraz działek numer tysiąc sześćset trzy przez siedem /1603/7/ i tysiąc sześćset trzy przez dziewięć /1603/9/ - powstałych z podziału operatem numer 2349/2005 z dnia 28.11.2005 roku działki numer 1603/4 na dz. 1603/6, co do której decyzją z dnia 30 listopada 2005 roku znak TGPN.72244/7/05 Burmistrza Andrychowa wygaszone zostało prawo trwałego zarządu przysługujące Zakładowi Gospodarki Komunalnej i na dz. 1603/7 oraz z podziału działki numer 1603/5 na dz. 1603/8, co do której decyzją z dnia 30 listopada 2005 roku znak TGPN.72244/7/05 Burmistrza Andrychowa wygaszone zostało prawo trwałego zarządu przysługujące Zakładowi Gospodarki Komunalnej i na dz. 1603/9 - o ogólnej powierzchni jeden hektar dziewięćdziesiąt sześć arów siedemnaście metrów kwadratowych /1,9617 ha/, stanowią majątek Spółki (kapitał własny Spółki). 

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 104 500,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sto cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 42 209 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

2. Pozostała część kapitału własnego stanowiąca różnicę pomiędzy bilansem zamknięcia zakładu budżetowego, a kapitałem zakładowym Spółki stanowi kapitał zapasowy.

3. Wszystkie udziały tj. 42 209 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięć) o wartości nominalnej 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy, łącznej wartości nominalnej 21 104 500,00 zł. (dwadzieścia jeden milionów sto cztery tysiące pięćset złotych 00/100) należą do Gminy Andrychów z tym, że 2.371 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, łącznej wartości 1.185.500,00 zł. (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) należą od chwili przekształcenia zakładu budżetowego do Gminy Andrychów.

4. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

5. Udziały są równe i niepodzielne.

6. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami). 

§ 11.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku do maksymalnej wysokości 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy spółki i nie wymaga zaprotokołowania w formie protokołu notarialnego.

§ 12.

Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.

§ 13.

Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

 § 14.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat, które mogą sięgać w każdym roku obrotowym do wysokości 3-krotnej (trzykrotnej) wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wspólnika.

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

4. Jeżeli Wspólnik nie uiści dopłaty w określonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.

5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są potrzebne Spółce na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

§ 15.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wypłatę dywidendy.

2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału  i przeznaczeniu go na inne cele np. inwestycyjne.

3. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

4. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusze celowe, a także kapitał rezerwowy w celu umorzenia udziałów.

5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

 ORGANY  SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są:  Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 17.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach:

a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy;

b) udzielania członkom organów Spółki  absolutorium z wykonania obowiązków;

c) rozporządzania zyskiem oraz podziału zysku lub pokrycia strat;

d) tworzenia i znoszenia funduszy celowych;

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

f) nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub współużytkowaniu wieczystym;

g) nałożenia oraz zwrotu dopłat;

h) tworzenia oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych placówek;

i) uchwalania rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki;

j) zawarcia między spółką dominującą, a spółką zależną umowy o zarządzaniu spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę;

k) powoływania rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;

l) powoływania, za wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, i odwoływania członków Rady Nadzorczej;

m) zatwierdzania regulaminu działania Rady Nadzorczej;

n) przyznawania wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej;

o) łączenia, podziału i przekształcenia Spółki;

p) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd;

q) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;

r) zezwalania spółce na zaciąganie pożyczek, kredytów lub udzielanie poręczeń o wartości przekraczającej 30 % kapitału zakładowego;

s) zmiany umowy Spółki;

t) przystępowania do innych Spółek w kraju lub za granicą, jak również rozwiązania i likwidacji Spółki,

a także w innych sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy.

 § 18.

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 51 % kapitału zakładowego.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że niniejsza umowa lub kodeks spółek handlowych przewidują surowsze warunki ich powzięcia.

§ 19.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd i powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku  obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodu jego zwołania. Jeżeli nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Wspólnikom reprezentującym łącznie co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

2. Wspólnicy uczestniczą w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

3. Pełnomocnikiem nie może być Członek Zarządu Spółki, pracownik spółki, ani też osoba sprawująca funkcję w organach spółek konkurencyjnych, prokurent w tych spółkach, lub będąca wspólnikiem konkurencyjnych spółek albo prowadząca taką działalność.

§ 21.

Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden ze Wspólników wybierany za każdym razem.

Wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych czynności.

RADA NADZORCZA

 § 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka.

5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Gminę Andrychów są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (za wyjątkiem Rady pierwszej kadencji).

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.

§ 24.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 § 25.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki;

b) ocena badania bilansów oraz sprawozdań finansowych;

c) ocena sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat;

d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli;

e) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Spółki;

f) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium;

g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 26.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

 ZARZĄD

 § 27.

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego do trzech Członków Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 (trzech) lat.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. Członków Zarządu powołuje, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 28.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych na podjęcie, których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Rady Nadzorczej.

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki.

6. Członek Zarządu może być z ważnych powodów w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.

Powodami uzasadniającymi odwołanie Członka Zarządu są w szczególności:

a) popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;

b) przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;

c) działanie na szkodę Spółki;

7. Odwołanie Członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego go ze Spółką.

§ 29.

W umowie między Spółką, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 

§ 30.

Wspólnicy będący jednostkami samorządu terytorialnego sprawują kontrolę nad Spółką poprzez swoje organy wykonawcze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 31.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującym prawem, zaś rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2006 roku. 

§ 32.

Ogłoszenia Spółki będą publikowane – gdy jest to wymagane przez prawo – w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w innych przypadkach w pismach określonych przez Zarząd. 

§ 33.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych. 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1356
Utworzono dnia: 27.04.2016
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

 • 24.07.2019 05:58, Krzysztof Szymański
  Edycja strony: Akt Założycielski
 • 22.07.2016 10:22, Krzysztof Szymański
  Edycja strony: Akt Założycielski
 • 14.07.2016 12:32, Krzysztof Szymański
  Edycja strony: Akt Założycielski